خرید با پیش پرداخت

با استفاده از این امکان میتوانید 25% مبلغ کالای مورد نظر را بپردازید و این کالا برای شما ثبت می شود.

تا 10 روز بعد میتوانید تسویه کامل انجام دهید و کالا برای شما ارسال می شود.

در صورت افزایش قیمت در این 10روز هزینه اضافی از شما دریافت نخواهد شد.

در صورتی که در مدت مشخص مابقی مبلغ را واریز نکنید سفارش شما لغو و هزینه به کارت شما پس داده می شود.